ÖNEMLİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

STAJ UYGULAMA ESASLARI:

 • Staj yapacak her öğrenci staj ön başvuru formunu doldurup, akademik danışmanından onay almak zorundadır.
 • Onay aldıktan sonra bağlı bulunduğu Fakültenin staj sorumlusuna ilgili formu teslim etmelidir.

İİBF Staj Sorumlusu: Araş.Gör. Özge Bozkaya

İTBF Staj Sorumlusu: Araş.Gör. Ahmet Bartan

 • Yurtdışı staj başvuruları Bölüm Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • IR 3000 kodlu staj dersi (6 AKTS) yurtiçinde yapılacak stajları kapsar ve tek bir alan seçmeli derse sayılır.
 • IR 4000 kodlu staj dersi (6 AKTS) yurtdışında yapılacak stajları kapsar ve tek bir alan seçmeli derse sayılır.
 • Yurt dışında yapılan staj sonrasında yurt dışında bulunulan sürenin, yurt dışı giriş çıkışlarının staj dosyasına eklenerek belgelenmesi gerekmektedir.
 • Bu esaslar 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerlidir.

 

STAJ BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Staj başvuru prosedürü planlanan işe başlama tarihinden tercihen 21, en geç 15 gün önce ve elektronik ortamda tamamlanmalıdır. Elektronik başvuru süreci mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla http://staj.yasar.edu.tr üzerinden yürütülür ve iki aşamalı olarak gerçekleşir:

 

Aşama 1: Staj başvuru formunun doldurulması suretiyle başvurunun yapılması ve ilgili bölüm staj sorumlusunun onayı (başvuru tarihi ile işbaşı tarihi arasında en az 15 gün olmalıdır)

 

Aşama 2: Sigorta işlemleri için gereken imzalı belgenin yüklenmesi ve ilgili bölüm staj sorumlusunun onayı (imzalı belge onay tarihi ile işbaşı tarihi arasında en az 10 gün olmalıdır)

 

Başvuru prosedürünün iki aşaması da yukarıdaki maddelerde bahsi geçen süreler içerisinde staj sorumlularının onayları da dahil olmak üzere tamamlanmalıdır. Sistem, 1. aşama için verilen azami mühlete uyulmaması takdirinde öğrencinin başvuru yapmasına izin vermemekte, 2. aşama için verilen azami mühlete uyulmaması halinde ise bölüm staj sorumlusunun onay vermesine imkan tanımayıp, yapılmış olan başvuruyu otomatik olarak reddetmektedir.

 

Başvurunun yapılması ve imzalı belgenin yüklenmesi aşamalarından sonra sistem, bölüm staj sorumlusuna otomatik bilgilendirme mesajı göndermemektedir. Dolayısıyla öğrencinin başvuruyu gerçekleştirdikten ve imzalı belgeyi yükledikten sonra toplam iki defa yapılan işlem hakkında ilgili bölüm staj sorumlusunu elektronik posta ile bilgilendirmesi halinde değerlendirme süreci hızlanacaktır. 

 

Yukarıdaki aşamaları vakitlice tamamlayan öğrencilerin sağlık sigortası ile ilgili tüm işlemleri Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu noktada soruları olan öğrenciler, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçebilirler.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Planlanan staj gönüllü/isteğe bağlı olarak yapılacaksa, staj türü “isteğe bağlı” seçilmeli, çalışma tarih aralığı girişi (varsa) resmi/idari tatiller de hesaba katılarak “30 iş günü” süreyi aşmayacak şekilde ve ilgili elektronik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Onaylandığı takdirde üniversitemiz, bu tür stajlara sigorta desteği sağlamaktadır.

 

Planlanan staj alan seçimlik ders kapsamında gerçekleştirilecekse:

 • Staj türü sistem üzerinden “zorunlu”olarak seçilmeli, çalışma tarih aralığı girişi (varsa) resmi/idari tatiller de hesaba katılarak “en az 20 iş günü” olacak şekilde düzenlenmeli ve ilgili başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. İlgili süreye tatil günleri ve herhangi bir sebeple kullanılacak izinler dahil edilmeyecektir. Planlaması hatalı yapılan, çalışma süresinin tatil veya herhangi bir nedenden dolayı kullanılan izinlerin mevcudiyeti nedeniyle 20 iş gününün altına düştüğü stajlarda sorumluluk öğrencilere aittir. Bu ve benzeri sebeplerle dosyasında eksik günü olan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.
 • Staj yapacağı yere ilişkin danışmanından uygunluk alan ve başvurusunu başarıyla tamamlayan öğrenci, işe başlamadan önce bölüm staj sorumlusundan staj dosyasını edinmek ve çalıştığı süre içerisinde bu dosyayı eksiksiz olarak doldurarak staj sonunda tekrar bölüm staj sorumlusuna teslim etmekle yükümlüdür. Yurtdışı staj veya Erasmus+ programı kapsamında staj yapacak olan öğrenciler de staja gitmeden önce staj dosyalarını edinmek, yukarıdaki kurallar çerçevesinde doldurmak ve staj dönüşü dosyalarını teslim edip takip eden yarıyılda ilgili derse kayıtlanmakla yükümlüdür.
 • Dosyada imza ve mühür gerektiren alanlar eksiksiz tamamlanmalıdır.
 • Yapılan stajın, nitelik bakımından uluslararası ilişkiler bölümü öğrenme çıktılarının en az 3 tanesini karşılaması gerekir. Bu noktada, öğrencinin dosya sonunda yazacağı İngilizce raporun içeriği değerlendirilecektir. Öğrenciler yazdıkları raporda, yaptıkları stajın hangi bölüm çıktıları nasıl karşıladığını açıklamalıdır.
 • Stajını tamamlamış ve dosyasını eksiksiz bir şekilde teslim etmiş öğrenci staj derslerinden birine (IR 3000 veya IR 4000) kayıtlanabilir. Staj dersleri, kayıt döneminde seçilirken öğrencinin alabileceği en fazla toplam kredi yüküne  dahil edilmez.  Henüz staj yapmamış, stajı devam eden veya herhangi bir nedenle stajı sonucunda dosyasını teslim etmemiş öğrenci bu derslerden birine kayıtlanamaz.
 • Staj dosyaları, Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenerek başarılı ise “S” (satisfactory), başarısız ise “U”(unsatisfactory) harf notu ile değerlendirilir. Komisyon, gerekli görürse değerlendirme süreci içerisinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir. Bu derslerin not ortalamasına etkisi bulunmamaktadır.

 

FAYDALI DOKÜMANLAR:

Yaşar Üniversitesi Staj Yönergesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Ön Başvuru Formu

Staj Online Başvuru Bilgilendirme Dokümanı