ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

 • Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü staj uygulamaları, Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü tarafından yayınlanan isteğe bağlı staj prosedürüne uygun olarak düzenlenmekte olup, bu kapsamda yürütülmektedir. Bu hususlara ek olarak dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler, bu bilgi notunda düzenlenmiştir.
 • Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü’nce açıklanan ve bu bilgi notunda belirtilen ilgili başvuru koşulları ve şartlar çerçevesinde öğrenciler, IR 3000 veya IR 4000 kodlu seçmeli dersler kapsamında ya da bu derslerin kapsamı dışında staj başvurusunda bulunabilir, usulüne uygun olarak staj yapabilirler. Bahsi geçen seçmeli dersler kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan isteğe bağlı stajlar için takip edilecek prosedür aşağıdaki şekliyle BÖLÜM II’de, bu derslerin kapsamı dışında gerçekleştirilmesi planlanan isteğe bağlı stajlar için takip edilecek prosedür ise aşağıdaki şekliyle BÖLÜM III’de düzenlenmiştir. Seçmeli ders kapsamı dışında gerçekleştirilmesi planlanan, kredilendirilmeyecek stajlara ilişkin usul ve esaslar Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenen prosedüre tabidir. Kredilendirilmeyecek stajlar için en geç 7 iş günü öncesinde üniversite staj başvuru sistemine (https://staj.yasar.edu.tr/) giderek başvuru yapılmalıdır.
 • Yurt içinde gerçekleştirilen stajlar IR 3000, yurt dışında yapılan stajlar ise IR 4000 kodlu staj dersleri çerçevesinde tanınabilirler.
 • Yurt dışı stajları: Bu kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan stajların başvuruları Bölüm Kurulu tarafından değerlendirilir. Yurt dışında yapılan stajlar sonrasında yurt dışında bulunulan sürenin, yurt dışı giriş çıkışlarının staj dosyasına eklenerek belgelenmesi gerekmektedir.
 • IR 3000 veya IR 4000 kodlu staj dersleri sadece tek bir alan seçmeli derse sayılır. Öğrenci her iki dersi de almış ise sadece bir tanesi alan seçimlik ders yükünden düşülür. Diğer staj dersi ise öğrencinin transkriptinde mezuniyet kredi yüküne ek olarak işlenir/tanınır. 
 • Öğrencilerimizin staj başvurularından önce Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. Öğrencilerimiz bu eğitimi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Yetenek TV (www.ytnk.tv) platformuna kayıt olarak alabilirler. Eğitim sonrasında verilecek sertifika staj başvuruları esnasında üniversite staj başvuru sistemine (https://staj.yasar.edu.tr/) yüklenmelidir.

 

BÖLÜM II. SEÇMELİ DERS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İSTEĞE BAĞLI STAJLAR

Seçmeli ders kapsamında yapılan staj türüdür. Usulüne uygun olarak seçmeli ders kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan, kredilendirilecek bu staj türüne ilişkin takip edilmesi gereken genel prosedür Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Bu prosedürle birlikte dikkat edilmesi ve yerine getirilmesi gerekenler aşağıda detaylarıyla belirtilmiştir.

 • Bu kapsamda gerçekleştirilmek üzere planlanan stajlar, çalışma süresi en az 20 iş günü olmak kaydıyla yapılabilir. İlgili stajlar için belirlenen azami çalışma süresi ise 40 iş günüdür. Stajlar için öngörülen çalışma tarih aralıkları (varsa) resmi/idari tatiller de hesaba katılarak, toplam çalışılan süre 20 iş gününün altında kalmayacak şekilde planlanmalıdır. Resmi/idari tatiller iş gününden sayılmamaktadır.
 • Yüz yüze veya çevrim içi olarak staj yapmayı planlayan her öğrenci, ilk olarak staj ön başvuru formunu doldurup akademik danışmanından onay almak zorundadır. Onay alındıktan sonra öğrenci, ilgili formu bağlı bulunduğu fakültenin bölüm staj sorumlusuna teslim etmelidir.
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Sorumlusu: Araş.Gör. Zahide Melis ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ([email protected])
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Sorumlusu: Araş.Gör. Özge BOZKAYA ([email protected])

Yukarıda bahsi geçen ön başvuru prosedürü, planlanan işe başlama tarihinden tercihen 25, en geç 20 gün önce tamamlanmalıdır.

Not: Öğrenciler bağlı bulundukları fakülteleri öğrenci numaraları aracılığıyla tespit edebilirler. İTBF öğrencilerinin numaraları xxx9090xxxx şeklinde iken, İİBF öğrencilerinin numaraları xxx2000xxxx şeklinde atanmıştır.

 • Ön başvuru aşamasını tamamlayan öğrencinin başvuru değerlendirme süreci, Bölüm Staj Komisyonu tarafından yürütülür ve her başvuru kendi içinde değerlendirilir.
 • Başvurusu sonuçlanan öğrenciler ilgili bölüm staj sorumlusu tarafından e-posta ile bilgilendirilecek olup, değerlendirmenin olumlu sonuçlanması takdirinde vakitlice üniversite staj sistemine (https://staj.yasar.edu.tr/) giriş yaparak ilgili adımları izlemelidirler. 

Önemli Not: Staj ön başvuru formlarının öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanması, staj başvuru sürecinin ilk aşamasının tamamlandığı anlamına gelir. Başvurunun aslen kabulü, Bölüm Staj Komisyonunun nihai değerlendirmesi ve olumlu kararı ile gerçekleşir. Değerlendirme sonucunda ilgili staj sorumluları aracılığıyla olumlu geri dönüş alan öğrenciler üniversite staj sistemindeki (https://staj.yasar.edu.tr/) adımları da usulüne uygun biçimde tamamladıktan sonra stajlarına başlayabilirler. 

Yukarıdaki aşamaları vakitlice tamamlayan öğrencilerin sağlık sigortası ile ilgili tüm işlemleri Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu noktada soruları olan öğrenciler, Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçebilirler.

 • Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj dosyalarını staj bitimini takip eden akademik yılın ders başlangıç gününe kadar ve eksiksiz olarak ilgili staj sorumlularına iletmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenciler ilgili staj dersini stajları bittikten sonra, takip eden akademik yarıyılda seçebilirler. Staj dosyaları Bölüm Staj Komisyonu tarafından başarılı olarak değerlendirilen öğrencilerin seçtikleri staj derslerinin kredileri, dersin seçildiği yarıyılın sonunda not dökümlerine işlenir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Kredilendirilecek (derse saydırılmak istenen) stajlar ilke olarak ders döneminin dışında kalan yaz döneminde yapılır. Buna istisnai durumlarda (Uluslararası kurumların ve şirketlerin staj tarihlerinin sabit olması, tek ders mezuniyet vb.) akademik yıl ile çakışan tarih öneren öğrencinin başvurusunda gerekçesini belirtmesi gerekmektedir ve nihai karar,  Staj Komisyonu’nun görüşüne bağlıdır. Öğrencinin ders programındaki ders günleriyle çakışan günler staj toplam gün sayısından sayılmaz.  Ders kayıtları, derslerin devam zorunluluğu, ders ödev ve sınavlarının tarihleri ve notlandırma süreçlerinde kendilerine ayrıcalık tanınmaz.
 • Stajın süresi (varsa) resmi/idari tatiller de hesaba katılarak “en az 20 iş günü” olacak şekilde planlanmalı ve ilgili başvuru formları buna uygun ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. İlgili süreye tatil günleri ve herhangi bir sebeple kullanılacak izinler dahil edilmeyecektir. Planlaması hatalı yapılan, çalışma süresinin tatil veya herhangi bir nedenden dolayı kullanılan izinlerin mevcudiyeti nedeniyle 20 iş gününün altına düştüğü stajlarda sorumluluk öğrencilere aittir. Bu ve benzeri sebeplerle staj dosyasında eksik günü saptanan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.
 • Staj yapacağı yere ilişkin danışmanından uygunluk almak suretiyle başvurusunu başarıyla tamamlayan öğrenci, işe başlamadan önce ilgili bölüm staj sorumlusundan staj dosyasını edinmek ve çalıştığı süre içerisinde bu dosyayı eksiksiz olarak doldurarak staj bitimini takip eden akademik yılın ders başlangıç gününe kadar tekrar bölüm staj sorumlusuna teslim etmekle yükümlüdür. Yurtdışı staj veya Erasmus+ programı kapsamında staj yapacak olan öğrenciler de staja gitmeden önce staj dosyalarını edinmek, yukarıdaki kurallar çerçevesinde doldurmak ve staj dönüşü dosyalarını teslim edip takip eden yarıyılda ilgili derse kayıtlanmakla yükümlüdür.
 • Dosya üzerinde özellikle çalışılan günlere ilişkin detaylar ile imza ve mühür gerektiren alanlar eksiksiz tamamlanmalıdır. Dosyalar, öğrencilere staja başlamadan önce ilgili bölüm staj sorumlusu tarafından elektronik olarak veya elden teslim edilecektir. İlgili staj dosyaları öğrenci tarafından eksiksiz olarak doldurulup öğrencinin bağlı bulunduğu fakültenin staj sorumlusuna e-posta yoluyla veya elden iletilmelidir.
 • Yapılan stajın, nitelik bakımından Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenme Çıktılarının en az 3 tanesini karşılaması gerekir. Bu noktada, öğrencinin dosya sonunda yazacağı İngilizce raporun içeriği değerlendirilecektir. Öğrenciler yazdıkları raporda, yaptıkları stajın hangi bölüm çıktısını nasıl karşıladığını açıklamalıdır.
 • Stajını tamamlamış ve dosyasını eksiksiz bir şekilde teslim etmiş öğrenci, takip eden akademik yarıyılda staj derslerinden birine (IR 3000 veya IR 4000) kayıtlanabilir. Staj dersleri, kayıt döneminde seçilirken öğrencinin bir dönemde alabileceği maksimum kredi yüküne dâhil edilmez. Henüz staj yapmamış, stajı devam eden veya herhangi bir nedenle stajı sonucunda dosyasını teslim etmemiş öğrenci bu derslerden birine kayıtlanamaz.
 • Staj dersleri, staj dosyalarının Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenmesini takiben başarılı ise “S” (satisfactory), başarısız ise “U” (unsatisfactory) harf notu ile değerlendirilir ve başarılı bulunması takdirinde 6 AKTS olarak not dökümlerine işlenir. Komisyon, gerekli görürse değerlendirme süreci içerisinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir. Bu derslerin sadece kredi getirileri olup, not ortalamasına etkisi bulunmamaktadır.

 

BÖLÜM III. SEÇMELİ DERS KAPSAMI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İSTEĞE BAĞLI STAJLAR

Seçmeli ders kapsamında olmayan staj türüdür. En az 20 iş günü, en fazla 30 iş günü yapılabilir. Seçmeli ders kapsamı dışında gerçekleştirilmesi planlanan, kredilendirilmeyecek bu staj türüne ilişkin usul ve esaslar Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Kredilendirilmeyecek stajlar için en geç 7 iş günü öncesinde üniversite staj başvuru sistemine (https://staj.yasar.edu.tr/) giderek başvuru yapılmalıdır.

 

FAYDALI DOKÜMANLAR

Yaşar Üniversitesi Staj Yönergesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Ön Başvuru Formu